Sản phẩm: Hệ thống kẹp K-Conlock®

Tìm hiểu thêm, gọi ngày hôm nay +61 3 8587 9111

Yêu cầu cuộc họp ảo Yêu cầu báo giá

Một hệ thống đáng tin cậy không có biến chứng và không phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng các công cụ đặc biệt để duy trì áp suất con dấu chính xác.

Nhiều loại váy mềm khác nhau có thể được thay thế và giữ lại bằng hệ thống K-Conlock® Kẹp.

Sản phẩm liên quan