Thông báo bản quyền

Thông tin và tài liệu có trong trang web / tài liệu / tệp này, v.v., bao gồm, nhưng không giới hạn ở hình ảnh, sơ đồ, thông số kỹ thuật, đồ họa và văn bản (Tài liệu), được sở hữu bởi Kinder Asia Pacific (Kinder) và được bảo vệ theo bản quyền hoặc luật sở hữu trí tuệ khác. Không được sao chép, sao chép, chỉnh sửa, chỉnh sửa, chỉnh sửa, tái xuất bản, tải lên, đăng, truyền, siêu liên kết, phân phối hoặc hiển thị công khai dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Kinder.

Bạn chỉ có thể sử dụng và / hoặc tải xuống Tài liệu cho mục đích cá nhân, phi thương mại, miễn là bạn không sửa đổi Tài liệu và bạn giữ lại tất cả các bản quyền và thông báo độc quyền khác có trong Tài liệu. Quyền này tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào.

 

Nhãn hiệu thương mại

Các nhãn hiệu thương mại được sử dụng và hiển thị trong trang web / tài liệu / tệp này, vv được đăng ký và chưa đăng ký nhãn hiệu thương mại của Kinder. Không có nội dung nào trong trang web / tài liệu / tệp này được hiểu là cấp, theo ngụ ý hay cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào được hiển thị trong trang web / tài liệu / tệp này, v.v., mà không có sự cho phép bằng văn bản của Kinder.

 

Khước từ trách nhiệm và loại trừ trách nhiệm pháp lý

Các tài liệu chỉ dành cho mục đích nhận dạng. Kinder không bảo đảm, đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác, đầy đủ, độ tin cậy hoặc tính đầy đủ của thông tin trong Tài liệu và từ chối trách nhiệm rõ ràng đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong Tài liệu. Tất cả các vật liệu có thể thay đổi.

Bất kỳ bản vẽ, hình ảnh và sơ đồ trong tài liệu này không được chia tỷ lệ. Kích thước được cung cấp chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi. Kinder sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ bên nào về thương tích, mất mát hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào các Tài liệu này.