Notis Hakcipta

Maklumat dan -kandungan yang terkandung dalam laman web / dokumen / fail ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada imej, rajah, spesifikasi, grafik dan teks (Bahan), dimiliki oleh Kinder Asia Pacific (Kinder) dan dilindungi di bawah hak cipta atau undang-undang harta intelek lain. Tiada bahagian kandungan atau bahan yang boleh disalin, diterbit, diubah suai, dimanipulasi, dimuat naik, dihantar, dihubungi, diedar atau dipamer secara terbuka dengan apa jua cara atau dengan apa proses tanpa kebenaran bertulis daripada Kinder terlebih dahulu.

Anda boleh menggunakan dan / atau memuat turun kandungan untuk kegunaan peribadi, bukan komersil sahaja, selagi anda tidak mengubahsuai kandungan tersebut dan hanya jika anda menyimpan segala hak cipta dan notis proprietari lain yang terkandung dalam kandungan. Kebenaran ini akan ditamatkan secara automatik jika anda melanggar mana-mana terma atau syarat.

Tanda Dagangan

Tanda dagangan yang digunakan dan dipaparkan di laman web / dokumen / fail ini dan sebagainya adalah tanda dagangan berdaftar dan tidak berdaftar Kinder. Tiada apa-apa dalam laman web / dokumen / fail ini harus ditafsirkan sebagai pemberian, dengan implikasi atau sebaliknya, apa-apa lesen atau hak untuk mengguna sebarang cap dagangan yang dipaparkan di laman web / dokumen / fail ini dan sebagainya, tanpa kebenaran bertulis daripada Kinder.

Penafian & Pengecualian Tanggungjawab

Segala kandungan laman web ini adalah untuk tujuan pengenalan sahaja. Kinder tidak menjamin atau membuat apa-apa perwakilan mengenai ketepatan, kecukupan, kebolehpercayaan atau kesempurnaan maklumat yang terkandung dalam laman web ini dan dengan jelas menafikan liabiliti untuk kesilapan atau ketinggalan dalam mana-mana kandungan. Semua kandungan laman web ini adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Mana-mana lukisan, imej dan gambarajah yang terkandung di laman web ini tidak berskala. Dimensi yang disediakan hanya untuk rujukan dan tertakluk kepada perubahan. Kinder tidak akan mengambil taggungjawab kepada mana-mana pihak untuk kecederaan, kerugian atau kerosakan yang menimbul daripada penggunaan atau kepercayaan kepada kandungan yang dipamerkan.